ro ru en

Agenția
Informațională
de Stat

BNM a decis să mențină rata de politică monetară la nivelul de 8%

19:15 | 26.07.2017 Categorie: Oficial

Chişinău, 26 iul. /MOLDPRES/. Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a adoptat, în cadrul ședinței de astăzi, următoarea hotărîre:

1. Se menține rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual.

2. Se mențin ratele de dobîndă:

- la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual;

- la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual.

3. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul.

4. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul.

Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 3, 2017, care va fi prezentat la conferința de presă din 3 august 2017.

Decizia respectivă a fost luată în baza celor mai recente analize și evaluări macroeconomice, a noilor asumări aferente rundei curente de prognoză, precum și a necesității de a estima impactul acțiunii anterioare de politică monetară. În același timp, se conturează premise de temperare a activității economice, o diminuare a presiunilor inflaționiste pe termen mediu și se constată aprecierea reală a monedei naționale.

BNM estimează deviația PIB în palierul negativ pentru primele patru trimestre, ulterior înregistrînd valori pozitive nesemnificative pînă la finele orizontului de prognoză. Plasarea activității economice sub nivelul său de echilibru în primele patru trimestre va determina presiuni dezinflaționiste din partea cererii agregate și, respectiv, ușor inflaționiste în cealaltă parte a prognozei.

Conform prognozei actuale, rata anuală a inflației va continua să înregistreze un nivel înalt și în trimestrul III 2017, după care va coborî rapid spre limita inferioară a intervalului de variație a țintei. Inflația va reveni în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută în trimestrul I 2018 și se va menține în cadrul acestuia pînă la finele orizontului de prognoză, preponderent în proximitatea limitei inferioare. Rata medie anuală a inflației pentru anii 2017 și 2018 va înregistra 6.5 și, respectiv, 4.4 la sută.

Decizia adoptată de Comitetul executiv al BNM urmărește crearea condițiilor monetare reale capabile să readucă inflația în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută pe termen mediu.

În același context, BNM va continua să gestioneze surplusul de lichiditate prin operațiuni de sterilizare, conform calendarului anunțat.

Rata anuală a inflației în luna iunie 2017 a înregistrat 7.3 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară față de luna precedentă. Conform așteptărilor, aceasta și-a întrerupt temporar traiectoria ascendentă din prima jumătate a anului curent și se plasează în continuare peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În luna iunie 2017, rata anuală a inflației de bază[1] s-a situat cu 0.1 puncte procentuale sub nivelul consemnat în luna precedentă, constituind 4.7 la sută.

Datele operative pentru primele două luni ale trimestrului II 2017 prezintă semne de temperare a activității economice. Astfel, rata anuală de creștere a importurilor în aprilie-mai 2017 a fost 12.1 la sută, iar cea a exporturilor  0.6 la sută. În același timp, ritmul anual de creștere a volumului producţiei industriale a consemnat un nivel mediu negativ de 1.2 la sută, rata anuală de creștere a volumului mărfurilor transportate a înregistrat în medie 31.1 la sută. Cifra de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerț cu amănuntul a consemnat, în perioada similară, o diminuare medie de 5.7 la sută, iar cifra de afaceri la întreprinderile prestatoare de servicii  0.1 la sută.

Procesele de creditare și de economisire în trimestrul II 2017 au consemnat evoluții diferite. Volumul creditelor noi acordate, în perioada respectivă, s-a majorat cu 8.3 la sută, iar volumul depozitelor noi atrase s-a redus cu 10.2 la sută față de perioada similară a anului precedent. Soldul total al creditelor acordate de către băncile licențiate la sfîrșitul lunii iunie 2017 s-a diminuat cu 7.9 la sută față de perioada similară a anului trecut. Totodată, soldul total al depozitelor[2] acceptate de către băncile licențiate a crescut cu 2.7 la sută față de sfîrșitul trimestrului II 2016.

Rata medie ponderată a dobînzii la creditele noi acordate în moneda națională în luna iunie 2017 s-a diminuat cu 1.00 puncte procentuale față de nivelul înregistrat în luna martie 2017, constituind 10.03 la sută anual. Respectiv, rata medie ponderată a dobînzii la depozitele noi atrase în lei s-a diminuat cu 0.45 puncte procentuale pînă la un nivel de 5.67 la sută anual.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

O evaluare mai detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 3, 2017. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 3 august 2017.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM cu privire la politica monetară va avea loc pe data de 30 august 2017, conform calendarului anunțat.

[1]Inflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sînt în afara ariei de influență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate).
[2] Cu excepția depozitelor la vedere.